Joachim von Braun, PAS President

Introduction to Session 2