بیانیه سمینار آکادمی پاپی علوم در باره بحران سوریه

syriastatement

برای گزارش به حضرت پاپ فرانسیس،
وحشت ناشی از خشونت و مرگ در سوریه، جهان را جهت امکان دستیابی صلح به تامل انداخته است. کنفرانس ژنو 2 که 22 ژانویه برگزار خواهد شد، فرصتی است برای ملت سوریه، منطقه و کل جهان تا فصل جدیدی را برای پایان دادن به خشونتی که تا به حال 130 هزار کشته برجای گذاشته و کشوری زیبا را ویران و به هرج مرج کشانده، آغاز نمایند. بنابراین باید همه از طریق هماهنگی و اعتماد سازی بلافاصله در مسیر آشتی و بازسازی این کشور گام بردارند.
برقراری فوری آتش بس و پایان دادن به تمامی اَشکال خشونت، بدون پیش شرط سیاسی، اولین و ضروری ترین گامی است که تمامی مردان و زنان خوش نیت در مورد آن اتفاق نظر دارند. علاوه بر این کلیه مبارزانی که از سراسر منطقه در این درگیری شرکت دارند، باید سلاحها را زمین گذارند و تمامی قدرتهای خارجی برای توقف فوری خشونت که به نفع همه و یک امر انساندوستانه و اولین گام به سوی برقراری آشتی است، باید با بکار بستن تدابیری بلافاصله جریان ارسال و تامین مالی خرید سلاح که موجب تشدید خشونت و ویرانی می شود، را متوقف سازند.
خاتمه نبرد می باید بلافاصله با امدادهای انساندوستانه و بازسازی همراه شود. میلیونها سوری در وضعیت آوارگی به سر می برند و بیشماری از آنان بطور موقت در ارودگاههای کشورهای همجوار اُسکان یافته اند. این آوراگان از بابت دسترسی به مواد غذائی، آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، برق، سرپناه امن، ابزار ارتباطاتی، حمل و نقل و دیگر نیازهای اساسی که لازمه کارآئی خوب یک جامعه می باشد، در محرومیت شدید و خطر تلف شدن قرار دارند. باید طوری عمل کنیم که سوریه با حمایت کامل مالی و انساندوستانه جهانی، بتواند مسیر بازسازی را قبل از حل کلیه موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور، آغاز نماید.
برای اصلاح اساسی وضعیت موجود، جوانان و فقرا باید از طریق دسترسی به اشتغال و آموزش در راستای بازسازی کشور، از جایگاه ممتاز برخوردار شوند.
اقتصاد سوریه به حالت فلج در آمده و بیکاری میان جوانان فراگیر شده است. ایجاد اشتغال مجدد برای جوانان علاوه بر رفع نیازهای مادی اساسی، نیازهای ضروری در سطوح اجتماعی و شخصی را نیز بر طرف می نماید. بدین طریق، شروع بازسازی مادی، می تواند در تامین نیازهای ضروری کشور که زمینه بقا می باشد، نقش ایفا کند.
گفتگو و آشتی میان جوامع سوری علاوه بر این باید به نیازهای فوری مرتبط با ترمیم بُعد معنوی و اجتماعی رسیدگی نماید. ادیان، اقوام و فرهنگهای مختلف سوریه از نظر کثرت گرائی دینی دارای سابقه طولانی، پیچیده و فوق العاده ای هستند. مقر مقدس در راستای حمایت از تمامی ادیان و جوامع سوری تلاش می کند تا بعد از چند سال خشونت، درک جدید و اعتماد پُررنگ دوباره به میان جوامع مختلف این کشور باز گردد.
واقف هستیم که جنگ و خشونت در سوریه از جنگها و بی اعتمادی عمیق در منطقه سرچشمه گرفته است. همانطوریکه خیلی ها اذعان کرده اند، علت درگیری در سوریه بیشتر بخاطر رقابت میان قدرتهای منطقه ای و بین المللی است تا اینکه درگیری میان جوامع سوری و این از یک جهت اُمیدبخش است زیرا ملت سوریه که در طول تاریخ خود در صلح زندگی کرده، می تواند به وضعیت قبلی باز گردد. از طرف دیگر باید در برابر درگیریهای منطقه ای که به سوریه کشانده شده، به صورتی مقابله نمود که شرایط برای ایجاد یک صلح پایدار تامین گردد.
کنفرانس ژنو 2 برای اینکه بتواند صلح در منطقه را پایه ریزی کند، باید مشارکت تمامی طرفهای درگیر چه در داخل منطقه و چه فرا منطقه ای را تضمین نماید. توافق اخیر میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت به انضمام آلمان برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته ای ایران، شایان ذکراست. این توافق موقت به جهان امید فراوان می دهد که پس از یک دوره طولانی بی اعتمادی فاحش میان ایران و کشورهای منطقه و بیرون از منطقه بتواند فصل جدیدی از اعتماد سازی و حتی همکاری را بهمراه آورد. علاوه بر این موفقیت در حصول این توافق جدید می تواند زمینه اصلی برای یک صلح پایدار در سوریه پایه ریزی کند و احیانا در گام بعدی مذاکرات جاری صلح میان اسرائیل و فلسطین با کمک آمریکا را تسهیل بخشد.
پیش فرضهای لازم برای برقراری یک صلح پایدار به شرح ذیل است:
توقف فوری خشونت، آغاز بازسازی، برقراری گفتگو میان جوامع سوری، گام برداشتن در جهت یافتن راه حل برای تمامی درگیریهای منطقه، مشارکت کلیه بازیگران منطقه ای و جهانی در کنفرانس صلح ژنو 2.
موارد فوق، زمینه امنیت و بازسازی که اساس صلح پایدار می باشد را فراهم می آورد. علاوه بر این سوریه بمنظور تضمین آزادی احزاب، حق مشارکت در جامعه، برپائی اصلاحات، امکان حق بیان و تامین امنیت برای تمامی گروههای اجتماعی، نیاز به سیاستگذاریهای جدید و دگرگونی در عرصه سیاسی دارد اما این نمی تواند بمنزله پیش شرط برای خاتمه خشونت مطرح شود و باید بطور همزمان با توقف خشونت و اعتماد سازی انجام پذیرد.

Firmatari

 

S.Em. Jean-Louis P. Cardinal Tauran
S.Em. Georges M.M. Cardinal Cottier
S.Em. Roger Cardinal Etchegaray
S.Em. Peter Cardinal Turkson
S.E. General Gianalfonso d'Avossa
S.E. Mons. Antoine Audo
Rev. P. Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ
Prof. Antonio Battro
S.E. Amb. Juan Pablo Cafiero
Prof. Wolfgang Danspeckgruber
Rettore Luis Ernesto Derbez Bautista
Prof. Edward M. De Robertis
Rev. P. Hyacinthe Destivelle, OP
Rev. Aleksej Dikarev
Prof. Pierpaolo Donati
Rettore Gérard-François Dumont
S.E. Presidente Mohamed ElBaradei
Sen. Ombretta Fumagalli Carulli
Rev. Prof. José G. Funes, S.J.
Presidente PASS Mary Ann Glendon
Prof. F. Russell Hittinger
Prof. Vittorio Hösle

 

Prof. Klaus von Klitzing
Prof. Juan J. Llach
Prof. Joseph Maïla
Prof. Janne Haaland Matlary
Prof. Jürgen Mittelstraß
S.E. Presidente Thierry de Montbrial
Prof. Miguel Ángel Moratinos
S.E. Amb. Pierre Morel
Prof. Vittorio Possenti
S.E. Presidente Romano Prodi
Prof. Louis Sabourin
Prof. Jeffrey Sachs
Prof. Roald Sagdeev
S.E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo
S.E. Amb. Piotr V. Stegniy
Prof. Govind Swarup
S.E. Msgr. Silvano M. Tomasi, CS
Prof. William F. Vendley
Dr. Thomas Walsh
Lic. Miguel Werner

Collegamenti

Siria

Workshop 13 gennaio 2014 – 1. La guerra civile in Siria è avvenuta in due fasi. La prima, da... Continua